ToryBardon

6 Reasons Why You Are Still An Amateur At Dfdsfdsfsdf

Rate this Entry
Bu olabilir y_ld_r_c_ anlamaya tam olarak ne oldu_unu yanl__ ile motorlu ara?, nedeni oldu_u hemen hemen her zaman ak_ll_ca yard_m isteyin , senin nitelikli ve yetenekli otomatik mekanik . Yine de, en iyi belirlenece_i tek bir i?in belirli talepleri zor olabilir . Yok umutsuzluk , oldu_undan ger?ekle_tirilecek eylemler yapmak bir ak_ll_ca karar .

Yok g?z ard_ bir "kontrol motoru " hafif . Bir s?r? insan inan_yorum bu iyi sadece ??nk? onlar devam edin ve ?al__t_rmak onlar_n otomobil olmadan temizleyin sorunlar_. Ama bir incelemek motorlu ayd_nlatma olurdu suretiyle ortaya ?_kt_ s?rece tabii baz_ i? incelemek ba_ar_s_z oldu . Bu en iyi sahip olmak i?ine bakt_ h_zl_ bir _ekilde, ya da belki faaliyet riskini daha b?y?k bir sorun a_a__ sat_r.

Ne belirlemek, yap_mc_ ?neren i?in ara? . E_er al_yor araba veya kamyon i?inde i?in almak ayarla , b?ylece sen elde ?eli_kili bilgi , git ba_ka bir yerde . Ayr_ca olabilir ?a_r_ uzman_ i?inde tutars_zl_k . Daha fazla bilgi almak neden olabilirler s?yleyerek bir _ey daha farkl_ yap_c_ . Orada-ebilmek var olmak iyi bir neden , veya ?o_u zaman sadece ?al___yor tart__mak size yak_n .

?_renmek nas_l genellikle yapman_z gerekir y?r?tmek bir ayarlamak ?zerinde y?ksek arac_n_z_n . Yapman_z gerekir almak bu bilgi ile senin sahibinin el kitab_ . Akl_n_za gelebilecek muhtemelen duydum size gereken ayarlamak kadar senin motorlu ara? her 100.000 mls ama bu ger?ekten ba_l_d_r yapmak bir t?r? ara? akl_n_za gelebilecek .
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escortAramak i?in deneyin bir ma_aza i?eren gitti d__ar_-in onlar_n y?ntemine geldi_ini sertifikal_ taraf_ndan ?e_itli _irketler . Bunlar sertifikalar a?_klamak nas_l onlar tatmin bir art__ normal , ?st?nl?k ile ilgili i?in sabitleme otomobiller . Yapmak hat_rl_yorum , yine de , o bu sadece b?yle de_il tek _ey sen l?zum-e bakmak.

Yapmak bir internet tabanl_ arama , de_erlendirme ile ilgili olarak sizin yak_ndaki ara? tamirci D?kkan_. Bu ecek izin vermek hani nas_l ki_i hissediyorum a?_s_ndan Hizmetleri veriyorlar. Hemen sonra toplama ayr_nt_lar , yapabilirsiniz en iyi pick al__veri_e gitmek sen.
_ncelemek , el kitab_ b?ylece biliyorsun ne her ?izgi kurulu ayd_nlatma temsil eder . Onlar yap_l_r yard_m onlara itimat kendi yarar_n_za . Ne zaman sen tutmak g?rmezden onlar_ itll ' yapmak senin sorunu daha k?t?.
escort antalya

Bu olamaz vurgulad_ yeterli , ama sen gerek yeti_mek ara? rutin bak_m . Anlam_ de_i_tirme ya_lar zaman planlanan , kontrol d__ar_ v?cut s_v_lar_ tarihlerde so_utucu, ve bakarak frenleme i_lem. Bu olabilir korumak bak_m ayl_k faturalar_ a_a__ do_ru. Ayr_ca , de_il sonra standart bak_m ile bir ara? ?reticinin ge?ersiz k_labilirsiniz garanti .

Bir g?z tutmak nemli su birikintileri alt_nda senin ara? . Renklendirme ve sebat yard_mc_ olabilir sen ?_renmek durum. Varsa soluk azure , renksiz- do_al veya fosforlu-turuncu, olabilir bir antifriz s_z_nt_ bir sonucu olarak korkun? hortum , s_zan radyat?r, veya i?me suyu pompa , veya bir hararet motoru . Karanlyk kahverengi veya siyah ya_l_ su birikintileri anlam_na gelebilir olumsuz conta veya kapatmak neden olan sorun. K_rm_z_ms_ renkli ya_l_ su birikintileri olma e_ilimi sonucu bir g?c? - y?netmenlik veya verici madde s_z_nt_ . A?_k su birikintileri genellikle de_il hi? bir _ey endi_elenecek , olarak olabilirler nem birikmesi veya yo_unla_ma i?inde ara? .

Ne zaman fark tehlikeli bir eksikli_i ?zerinde bir yeni otomobil , ile ileti_im onun yap_mc_ . ?reticileri olacak endi_e E_er hat_rl_yor asl_nda yeterli _ikayetlerini , ya da belki sorunu tehlikeye sokar koruma, s?r?c?leri . Yap_c_ bile gidermek Otomobil ?cretsiz .
antalya rus escort

antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort

Ne zaman sen tam olarak kavramak daha fazla tam _imdi, izin vermiyorum olmas_ gerekir korkmu_-in teslim ?zerinde i?in ipu?lar_ araba veya kamyon i?ine bir b?y?k otomatik mekanik . Onlar-ebilmek var olmak e_itimli zorluk - al zorluklar ve _imdiki ??z?mleri . Ke_fetmek otomatik mekanik sadece g?ven var , sonra izin onun yapmak kariyer i?inde profesyonel yol .

-Dibi takdirde sen ile ilgili hi?bir ki_i elde orada istedi_inizde otomatik onar_r , abone AAA. AAA oldu_unu ger?ekten bir hayat kurtar_c_ kendinizi bulursan_z seyir i?in ?ekme veya gerek d?_?n?n arac_n_z_n i?in senin makinist . Bir?ok araba d?kkan tedarik tasarruf AAA i?in insanlar, bu y?zden ger?ekten de_er kay_t .

antalya ucuz escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort

Dinle gut. E_er sen getirmek araba veya kamyon i?inde D?kkan_ ve teknisyen de_il gibi g?r?nmektedir ?evresinde yukar_ veya daha y?ksek , bakmak hareketli ba_ka bir yere . En az_ndan , kimse neredeyse sdfsdfdsfdsf kesin de_il uygun bak_m ?ok hakk_nda sen ve senin ara? , ve sen hak daha iyi destek daha.

Yok ?al__maya ba_lamak ?zerinde DIY projeler e_er d___nda emin misin , kendini . Genellikle var birisi yak_nlarda size yard_mc_ olmaktan diye , bir acil . Hepsi kaliteli ekipman bu al__kanl_k sonu sizin i?in . You'll ?zel gerektiren ?ok iyi ?r?nleri i?in de_i_tirme tekerlekler . Hat_rlama gereken bir jack olabilir tutun araba kadar ?zellikle e_er sen-meli almak alt_nda bu. Sonu? olarak, Hidrolik krikolar ve jack sahipleri gereklidir elde etmek i?in.
Tags: dfdsfdsfsdf Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments